หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
                         เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
                                 -------------------------------------------------
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนธันวาคม นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ /  ผู้ครอบครอง / ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลชอนไพร ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน  ณ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  ในวันและเวลาราชการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร  จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง   ซึ่งเจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                     ประกาศ   ณ   วันที่   24     เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 13.26 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-913-766
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10