หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/org... โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/boa... https://www.chonprai.go.th/sta... 1.ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
2.ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/pro... https://www.chonprai.go.th/dnm... อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/pro... https://www.chonprai.go.th/pro... แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/con... ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.chonprai.go.th/pro... https://www.chonprai.go.th/law... https://www.chonprai.go.th/law... https://www.chonprai.go.th/law... https://www.chonprai.go.th/pro... กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/new... https://www.chonprai.go.th/new... https://www.chonprai.go.th/pro... ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.chonprai.go.th/web... https://www.chonprai.go.th/web... การแสดงช่องทาง บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
o9 Social Network https://www.chonprai.go.th/hom... https://www.facebook.com/chonp... เครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ช่องทางfacebook Icon อยู่หน้าเว็บไซด์หลักด้านขวาล่าง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.chonprai.go.th/web... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนชอนไพร
 
  (1)     2      3      4      5