หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนไพร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นางสกุลรัตน์ ธูปหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นางสกุลรัตน์ ธูปหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
       
 


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ภายใต้โครงการพระราช [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 7 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 8 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ [ 24 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


โครงการการคุ้มครอง ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงประจำตำบล ตามโครงการพอเพี [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 34 


องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรและผู้ได้รับผลกระทบร่วมตรวจสอบ กรณีหาแนวทางแก้ไขปัญหา [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 21 


ดำเนินการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ บริเวณฟาร์มหมู่ที่ 2 และ 3 [ 20 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


โครงการผลิตอาหารแปรรูป (อาชีพทำน้ำพริกกากหมู และขนมปุยฝ้าย) ประจำปีงบประมาณ 256 [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 


กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอโครงการเข้าสู่ที [ 22 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 39 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาการเผาเปลือกหอม [ 22 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 41 


กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์บริการคนพิการตำบลชอนไพร เพื่อดำเนินการเส [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
    
      
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
    
 
ยินดีต้อนรับสู่ www.chonprai.go.th


  
 
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไ [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านพี้-บ้านพลำ องค [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน 47.60 HP พร [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
กรณีข้อความสั้น (SMS)หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ThalD [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า [ 2 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่ [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส [ 16 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 75 
รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส [ 14 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 32 
    

    
แปลงศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล นายสาโรช คำสุข
ประเพณีแข่งเรือสังกะสีตำบลชอนไพร
    
 
 
  
กลุ่มจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
 
     
 
จุดไฟและเผาในที่โช่ง (18 พ.ค. 2566)    อ่าน 65  ตอบ 2  
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มหมู (29 มี.ค. 2566)    อ่าน 107  ตอบ 2  
 
อบต.บ้านกลาง ร้องเรียนเรื่องถนนชำรุดภายในหมู่บ้าน (24 ก.ย. 2566)    อ่าน 6256  ตอบ 10
ทต.วังชมภู น้ำประปาหมู่9สกปรกมาก ช่วยดูให้หน่อยค่ะ (18 ก.ย. 2566)    อ่าน 29  ตอบ 2
         
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชอนไพร พัฒนาในด้านใด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
  
 
พช 0023.5/ว 711 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 7009 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ศพด.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 7000 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 7008 การสำรวจความพร้อมเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณากหาร พ.ศ. 2565  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6963 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.2/15121 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 6998 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6997 แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 6994 ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 6993 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.2/ 15097 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2564  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.2/ว709 รายงานประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.ถ.  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 708 การจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ว 708  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 707 เเนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูเเลเด็ก ว 707  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 6944 แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 6961 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.2/ว6960 ประกาศโบนัส เทศบาล. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 6946 แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พช0023.6/ว 6945 ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 6879 ประกาศโบนัส อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
    


 
 
 
    
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
  
 


โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างเป็นผิวทาง [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านหน้า [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถั่วงอก [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างทางข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 11 บ้าน [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำป [ 2 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโพธิ์ [ 2 ต.ค. 2566 ]

    
    
     
 
      
 
อบต.บ้านกล้วย ควบคุมภายใน2565(ปค.4) [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 138 
อบต.น้ำก้อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่21 ตำบลน้ำก้อ กิจกรรมด [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังท่าดี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปั [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เฉลียงทอง ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเฉลียงทอง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถังขยะให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จำนวน 7 ถัง 7 จุด [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มอบเสื้อให้กับพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคา [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์คนพิการจังหวัดเพ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. (พช0023.17/ว1357) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE (พช0023.17/ว13 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง โครงการประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหมาย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
    
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-101-6178
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10