หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
       
 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
    
      
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3603  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3544  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว3607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สน.คท. มท 0808.3/ว3652  [ 11 ก.ย. 2562 ]
    
 
 ยินดีต้อนรับสู่ www.chonprai.go.th


  
 
ประชาสัมพันธ์แนะวิธีการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอันตรายในการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังน้ำท่วม เพื่อความปลอดภ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนหนูน้อยไอโอดีนผจญภัย [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสมองดีเริ่มที่ไอโอดีน [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การเกษตรเสียหายด้านพืช [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
แผนการออกรับซื้อขยะของกองทุนวัสดุรีไซเคิล ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
การดำเนินการศูนย์รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง ประจำปี 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
สังเกตอย่างไรว่าอาจเป็นไข้เลือดออก [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
    

    

ประเพณีแข่งเรือสังกะสีตำบลชอนไพร

นวดแผนไทย บ้านสักเจริญ
    
 
 
  

กลุ่มจักสาน

ดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
 
     
 
สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 814  ตอบ 1  
ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา (12 เม.ย. 2560)    อ่าน 701  ตอบ 0  
 
อบต.ฝายนาแซง ดูหรือยัง เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ลาดแค เว็บไซต์ อบต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ระวิง สอบถาม (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 426  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ อยากโอนย้ายกลับบ้าน (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 1361  ตอบ 0
อบต.ฝายนาแซง เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1463  ตอบ 2
ทต.บัววัฒนา โอนย้าย (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.หนองแจง เว็บไซต์น่าสนใจ (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (31 ก.ค. 2562)    อ่าน 534  ตอบ 1
อบต.พุขาม ต้องการคนงานปลูกต้นไม้ (21 ก.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
         
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชอนไพร พัฒนาในด้านใด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
  
 
พช0023.1/ว4426 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi - Fi .ในเขตอปท. [ 12 ก.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4422,4423 1-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูป ค่าไฟฟ้า [ 12 ก.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4422,4423 2-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูป ค่าไฟฟ้า [ 12 ก.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4419 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 12 ก.ย. 2562 ]     
พช 0023.35/ว 597 1-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]     
พช 0023.35/ว 597 2-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]     
พช0023.3/ว4364 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ด้านการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.4/ว 591 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง อปท. และกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่แก้ไขใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช0023.3/ว589 แจ้งอปท.ในเขตพื้นที่ตอบแบบประเมินความเข้าใจแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ฯ [ 10 ก.ย. 2562 ]   
รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 594 สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อปท.  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 595 ขอส่งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.5/ว 596 ประกาศ กบข. กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]   
พช0023.3/ว4363 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับอปท. [ 9 ก.ย. 2562 ]   
พช0023.1/ว584 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบรวมหรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 5 ก.ย. 2562 ]   
พช0023.1/534 แนวทางการดำเนินโครงการอปท.ร่วมใจบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ อ.ศรีเทพ [ 5 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4320 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 5 ก.ย. 2562 ]   
พช0023.1/ว4321 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ [ 5 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4296 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4  [ 5 ก.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4292 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวด 4 [ 5 ก.ย. 2562 ]   
    


 
 
    
 
  
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณสาม [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำศูนย์บริการคนพิการ อ [ 4 ก.ย. 2562 ]

    
    
     
 
      
 
อบต.ห้วยใหญ่ คู่มือการปฏิบัติงาน [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(คลองน้ำเดื่อ) หมู่ที่ 14 บ้านโน [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาซ่ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมแซ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำน [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจการแสดงตนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรั [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.พุขาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบปร [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บัววัฒนา ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
    
   
 

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10