หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
''ชอนไพรน่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ชอนไพร
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยม
จากกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
การบริการด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและทั่วถึง
วัดทุ่งเรไรศาสนสถานของตำบลชอนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนไพร
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1
2
3
4
5
 
 
 

 
        บ้านชอนไพร เป็นบ้านดั้งเดิมที่ตั้งขึ้น พร้อม กับ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องเล่ามาว่า นายพราน ได้เข้าไป ไล่ล่าสัตว์ป่า ได้ยิงหมูป่าจนได้รับบาดเจ็บ มันจึงได้ ้ซอนป่าหนี อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า ใน สมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาได้เดินทัพ ผ่านมาบริเวณนี้ ราษฎรแตกตื่นพากันหนีซอกซอน เข้าไปในป่าไพร จึงได้ตั้งชื่อตามอาการของตน ที่หนีซอกซอนเข้า ไปในป่า
 
 
                
       
 
  ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๕๐
  ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
  ทำสวน คิดเป็นร้อยละ ๑๕
  ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  อื่นๆ (รับจ้าง , ค้าขาย ,รับราชการ)
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  รวมทั้งหมด ๑๐๐
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๙ อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีพื้น ที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓๔.๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑,๓๕๖ ไร่
 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
      
        ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๑๓๔ ครัวเรือน จำนวน ๘,๒๔๓ คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน ๔,๐๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๖
  หญิง จำนวน ๔,๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๔
           มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๔๑.๒๔ คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่  
 
  บ้านตลิ่งชัน   ๓๙๒ ๔๓๐ ๘๒๒ ๓๐๒  
บ้านหัวนา   ๒๘๖ ๓๐๑ ๕๘๗ ๒๒๑
  บ้านชอนไพร   ๓๖๗ ๓๖๒ ๗๒๙ ๒๘๓  
บ้านคลองขุด   ๓๔๗ ๓๓๔ ๖๘๑ ๒๒๓
  บ้านสักแห้ง   ๔๙๓ ๔๙๙ ๙๙๒ ๓๓๙  
บ้านคลองสำโรง   ๓๘๓ ๓๕๖ ๗๓๙ ๒๔๓
  บ้านสักเจริญ   ๓๗๐ ๓๗๕ ๗๔๕ ๒๓๒  
บ้านคลองเจริญ   ๒๔๒ ๒๔๙ ๔๙๑ ๑๔๒
  บ้านเหมืองกลาง   ๓๐๐ ๓๑๑ ๖๑๑ ๒๓๐  
๑๐ บ้านทรัพย์สมบูรณ์   ๕๙๙ ๖๖๘ ๑,๒๖๗ ๗๖๖
  ๑๑ บ้านหนองทราย   ๒๗๓ ๓๐๖ ๕๗๙ ๑๕๓  
  รวม   ๔,๐๕๒ ๔,๑๙๑ ๘,๒๔๓ ๓,๑๓๔
   

 
 
ตำบลชอนไพรมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลแบ่งพื้นที่ออกเป็น สองส่วน ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในฤดูฝนทำให้เกิด อุทกภัย
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-559-3486
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10