ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ เลียบถนนสักแห้ง-ชอนไพร  
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้มีโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ เลียบถนนสักแห้ง-ชอนไพร ลงคลองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ เลียบถนนสักแห้ง-ชอนไพร ลงคลองสำโรง ด้วยการวางท่อวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ฝาปิด คสล. ตามแบบที่ อบต.ชอนไพร กำหนด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนั่น สิงหาราโท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.20 น. โดย คุณ ธันยาพร สื่อศิริธำรงค์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน