ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องเล่นสนามพร้อมแผ่นยางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคลฟเวอร์ทอยส์ (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.12 น. โดย คุณ ธันยาพร สื่อศิริธำรงค์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน